WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Voor De Hypotheekaanbieder B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang en daarom houdt De Hypotheekaanbieder B.V. zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Deze zijn te lezen zijn op de website van het college bescherming persoonsgegevens. Ons meldingsnummer is: m1292930.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden.

De Wbp geeft de burger meer rechten. De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij mag zijn gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.

COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet er, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, als onafhankelijke instantie op toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.